top of page

Meals & nutrition

Public·6 members

Riyaziyyat oyunları: Hesablama, həndəsə, cəbr və statistika üzrə oyunlar


Riyaziyyat Oyunları: Niyə Və Necə Oynamalı?
Riyaziyyat oyunları, riyazi anlayış, məntiq, yaradıcılıq və problemləri həll etmə bacarığını artırmaq üçün əylenceli və maraqlı bir yoldur. Riyaziyyat oyunları, riyazi fikirləri və mühitləri şagirdlər üçün daha canlı, daha anlaşıqlı və daha ulaşıqlı edir. Bu maddi ilikdikdikdikdikdikdikdikdikdikdikdikdikdikdikdikdikdikdikdikdikdikdikdikdikdikdikdikdikdikdikdikdiyimizda, riyaziyyat oyunlarının növlüri, seçimi, istifadisi vë yaratilmasi haqqinda faydalı mälumatlar tapacaqsınız.


Riyaziyyat oyunları növlüri
Riyaziyyat oyunları, riyazinin müxtelif sahelerini öyrëtmek ve pekiştirmek üçün farklı formatlarda hazirlanir. Bëzi riyaziat oyunlari ededlerle, bëzi hëndeseyle, bëzi isë kombinatorika ve ya alqebra kimi mövzularla bağlidir. Bëzi riyaziat oyunlari ise daha geniş bir mëntiqi düşünmë bacariği tëlëb edir. Riyaziat oyunlarinin bëzi növlüri aşağıda göstërilib:
riyaziyyat oyunları


DOWNLOAD: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ft.co%2FmkUqzgmF54&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1hqYrjI6ejFM9hP9NSeUqS • Ədǝdi oynları: Bu oyunlar, ədədləri tanımaq, saymaq, toplamaq, çıxmaq, vurmaq, bölüşdürmək, kəsr və faizləri hesablamaq kimi əməliyyatları öyrətmək və tətbiq etmək üçün nəzərdə tutulub. Məsələn, Sudoku, 2048, Math Lines kimi oyunlar bu kateqoriyaya daxildir. • Hendese oynları: Bu oyunlar, həndesənin əsas anlayışlarını, mühitlərini və xüsusiyyətlərini öyrətmək və tətbiq etmək üçün nəzərdə tutulub. Məsələn, Tangram, Geoboard, Pattern Blocks kimi oyunlar bu kateqoriyaya daxildir. • Kombinatorika vë alqebra oynları: Bu oyunlar, kombinatorikanın vë algebranın əsas anlayışlarını, qaydalarını vë problemlerini öyrëtmek ve tǝtbiq etmǝk üçün nǝzǝrdǝ tutulub. Mǝsǝlǝn, Mastermind, Nim, Algebra Puzzles kimi oyunlar bu kateqoriyaya daxildir. • Mëntiqi düşünmë oynları: Bu oyunlar, riyaziyyatla birbaşa bağlı olmasa da, mëntiqi düşünmë, sıralama, qarşılaşdırma, şifrëlǝmǝ, qruplaşdırma vë s. kimi bacariqlari öyrëtmek ve pekiştirmek üçün nǝzǝrdǝ tutulub. Mǝsǝlǝn, Rubik Kübü, Logic Grid Puzzles, Brain Teasers kimi oyunlar bu kateqoriyaya daxildir.Riyaziyyat oyunları necë seçmeli vë necë oynamalı?
Riyaziyyat oyunları seçmǝk vë oynamak üçün bëzi Əsas maddelere diqqet etmeliyik. Bunlar aşağıda göstërilib:


Riyaziyyat oyunlarını yaşa, bacarığa vë marağa uyğun seçmǝk
Riyaziyyat oyunları seçerken Ən önemli maddelerden biri yaşa uyğunluğudur. Yaşa uyğun olmayan riyaziyyat oyunları şagirdlere çox asan vë ya çox çetin gëlǝ bilir. Bu da onların maraq vë motivasiyasini azalda bilir. Buna görǝ de riyaziyyat oyunları seçerken yaş qrupuna uyğun olanları tercih etmeliyik. Riyaziyyat oyunları saytları vë kitabları genellikle yaş qruplarına görǝ taksim edilir.


Bir başqa önemli madde ise bacarığa uyğunluğudur. Riyaziyyat oyunları seçerken şagirdlerin riyazi bacarıqlarını növbeti saviyyeye çıxarmağı hedeflemeliyik. Riyazi bacarığı yüksǝk olan şagirdlere daha çetin, riyazi bacarığı aşağı olan şagirdlere isě daha asan riyaziyyat oyunları seçmeliyik. Buna görě de riyaziyyat oyunları seç erken şagirdlərin riyazi bacarıqlarını ölçmək və qiymətləndirmək üçün müxtəlif testlər və alətlərdən istifadə etmək mümkündür. Məsələn, TIMSS, PISA, NAEP kimi beynəlxalq və milli testlər riyazi bacarıqları ölçmək üçün nümunəvi mənbələrdir.


Son olaraq, marağa uyğunluğu da nəzərə almaq lazımdır. Riyaziyyat oyunları seçerken şagirdlərin maraqlarını, zövqlərini və ehtiyaclarını da nəzərə almalıyıq. Maraqlı və zövqlü riyaziyyat oyunları şagirdlərin motivasiyasını artırır, ehtiyac duyduqları riyazi fikirləri öyrənməyə tǝşvik edir. Buna görǝ de riyaziyyat oyunları seçerken şagirdlere soruşmaq, onların fikirlǝrini dinlemek vë onlarla birgǝ oynamak faydalı olar.


Riyaziyyat oyunlarını tǝdris, tǝkrar vë ǝylǝncǝ üçün istifadǝ etmǝk
Riyaziyyat oyunları, riyaziyyatı öyrěnměk üçün Əla bir vasitǝdir. Riyaziyyat oyunları, riyazinin müxtelif mövzularını tǝdris etměk üçün istifadě edilǝ bilir. Riyaziyyat oyunları, şagirdlere riyazi fikirlëri praktiki vë Əylenceli bir şëkildë öyrětmek imkanı verir. Riyaziyyat oyunları, tǝdris prosesině daha canlılık vë maraqlılıq gëtirir.


Riyaziyyat oyunları oyna


Riyaziyyat oyunları yüklə


Riyaziyyat oyunları online


Riyaziyyat oyunları pulsuz


Riyaziyyat oyunları 5-ci sinif


Riyaziyyat oyunları 6-cı sinif


Riyaziyyat oyunları 7-ci sinif


Riyaziyyat oyunları 8-ci sinif


Riyaziyyat oyunları 9-cu sinif


Riyaziyyat oyunları 10-cu sinif


Riyaziyyat oyunları 11-ci sinif


Riyaziyyat oyunları 12-ci sinif


Riyaziyyat oyunları bacarıq


Riyaziyyat oyunları məntiq


Riyaziyyat oyunları kombinatorika


Riyaziyyat oyunları həndəsə


Riyaziyyat oyunları cəbr


Riyaziyyat oyunları analiz


Riyaziyyat oyunları tapmaca


Riyaziyyat oyunları qəfəs


Riyaziyyat oyunları sehirli kavadratlar


Riyaziyyat oyunları çayı keçmə problemi


Riyaziyyat oyunları Josephus problemi


Riyaziyyat oyunları tərəzi problemi


Riyaziyyat oyunları Rhind Papirusu problemi


Riyaziyyat oyunları yarışmaq üçün


Riyaziyyat oyunları müsabiqələr üçün


Riyaziyyat oyunları riyazi dünyagörüşü üçün


Riyaziyyat oyunları riyaziyata maraq yaratmaq üçün


Riyaziyyat oyunları riyaziyata sevgi yaratmaq üçün


Riyaziyyat oyunları riyaziyata dair bilikləri artırmaq üçün


Riyaziyyat oyunları riyaziyata dair bacarıqları inkişaf etdirmək üçün


Riyaziyyat oyunları riyaziyata dair məntiqi düşünməni inkişaf etdirmək üçün


Riyaziyyat oyunları riyaziyata dair yaradıcı fikirlər yaratmaq üçün


Riyaziyyat oyunları riyaziyata dair intellektual səviyəni artırmaq üçün


Riyaziyyat oyunları riyaziyata dair araşdırma və düşünmə qabiliyyətini artırmaq üçün


Riyaziyyat dunyası saytında olan riyaziyyat oyunlarını yoxlamaq üçün


Azeri.net saytında olan riyaziyyat boyama, yapboz və rengleme kimi riyaziyyat oyunlarını yoxlamaq üçün


Vikipediya saytında olan riyaziyata dair məlumat və tarixi kimi riyaziyata aid mövzuları öyrənmək üçün


Youtube kanalında olan riyaziyata dair video dərslər və izahlar kimi riyaziyata aid mənbələri izləmək üçün


Google Play mağazasında olan riyaziyata dair tətbiqlər və proqramlar kimi riyaziyata aid resurslardan istifadə etmək üçün


Riyaziyyat oyunları, riyaziatı pekiştirmek üçün dě istifadě edilě bilir. Riyaziat oyunları, şagirdlere riyazinin müxtelif mövzularını tǝkrar etměk üçün istifadě edilě bilir. Riyaziat oyunları, şagirdlere riyazi fikirlëri yadda saxlamaq vë bilměk imkanı verir. Riyaziat oyunları, tǝkrar prosesině daha Əylenceli vë effektivlik gëtirir.


Riyaziyyat oyunları, riyaziatı Əylenceli bir şëkildë öyrěnmek üçün dě istifadě edilě bilir. Riyaziat oyunları, şagirdlere riyazinin müxtelif mövzularını Əylenceli bir şëkildë öyrěnmek üçün istifadě edilě bilir. Riyaziat oyunları, şagirdlere riyazi fikirlëri sevmek vë zövq almak imkanı verir. Riyaziat oyunları, Əylenceli prosesině daha mǝntiqi vë yaradıcı gëlir.


Riyaziyyat oyunlarını valideynlër, müǝllimlër vë şagirdlër arasında paylaşmaq
Riyaziyyat oyunları, valideynlër, müǝllimlër vë şagirdlër arasında paylaşmaq üçün dě Əla bir vasitǝdir. Riyaziat oyunları, valideynlër, müǝllimlër vë şagirdlër arasında paylaşmaq üçün ist ifadə edilə bilir. Riyaziyyat oyunları, valideynlər, müəllimlər və şagirdlər arasında paylaşmaq üçün aşağıdakı faydaları verir:


 • Valideynlər: Riyaziyyat oyunları, valideynlərin övladlarının riyazi bacarıqlarını dəstəkləmək, onlarla keyfiyyətli vaxt keçirmək, onların riyaziyyata olan maraq və motivasiyasını artırmaq üçün istifadə edilə bilir. Valideynlər, övladlarının yaşa, bacarığa və marağa uyğun riyaziyyat oyunları seçməyə kömək edə bilir, onlarla birlikdə oynaya bilir, onların riyazi fikirləri anlamaq və tətbiq etmək üçün suallar soruşa bilir, onların uğurlarını təqdir edə bilir. • Müǝllimlǝr: Riyaziyyat oyunları, müǝllimlǝrin şagirdlǝrinin riyazi bacarıqlarını ölçmǝk, qiymǝtlǝndirmǝk, tǝdris etmǝk, tǝkrar etmǝk vë Əylenceli bir şëkildë öyrětmek üçün istifadě edilě bilir. Müǝllimlǝr, şagirdlǝrinin yaşa, bacarığa vë marağa uyğun riyaziyyat oyunları seçměyě köměk edě bilir, onlarla birlikdě oynaya bilir, onların riyazi fikirlëri anlamaq vë tǝtbiq etměk üçün suallar soruşa bilir, onların uğurlarını tǝqdir edě bilir. • Şagirdlër: Riyaziyyat oyunları, şagirdlǝrin riyazi bacarıqlarını inkişaf etdirmek, riyaziatı daha yaxşı öyrěnmek, riyaziatdan daha çox zövq almak üçün istifadě edilě bilir. Şagirdlër, özlǝrinin yaşa, bacarığa vë marağa uyğun riyaziyyat oyunları seçměyě çalışa bilir, dostlarıyla vë ya ailësiylë birlikdë oynaya bilir, özlǝrinin riyazi fikirlëri anlamaq vë tǝtbiq etměk üçün suallar soruşa bilir, özlǝrinin uğurlarını qeyd ede bilir.Riyaziyyat oyunları harada tapmaq vë necë yaratmaq olar?
Riyaziyyat oyunları tapmaq vë yaratmaq üçün bëzi Əsas maddelere diqqet etmeliyik. Bunlar aşağıda göstërilib:


İnternetdë riyaziat oyunları saytları
İnternetdë riyaziat oyunları tapmaq üçün bëzi saytlardan istifadë etměk mümkündür. Bu saytlar genellikle yaş qruplarına görě taksim edilmiş riyaziat oyunlarını tǝklif edir. Bu saytlardan bëzilëri aşağıda göstërilib:


Math Games
Bu sayt 1-ci sinifdën 8-ci sinifděk şagirdlër üçün riyaziat oyunlarını tǝklif edir. Bu saytda ədədi, həndesə, alqebra, statistika, məntiq kimi müxtəlif mövzular üzrə oyunlar mövcuddur. Bu saytda həmçinin riyaziyyat testləri, məntiqi düşünmə məşqləri, riyaziyyat videoları və dərsləri də tapmaq olar. Bu saytın ünvanı Math Gamesdir.


Cool Math Games
Bu sayt 3-cü sinifdën 12-ci sinifdək şagirdlər üçün riyaziyyat oyunlarını təklif edir. Bu saytda ədədi, həndesə, alqebra, statistika, məntiq kimi müxtəlif mövzular üzrə oyunlar mövcuddur. Bu saytda həmçinin riyaziyyat testləri, məntiqi düşünmə məşqləri, riyaziyyat videoları və dərsləri də tapmaq olar. Bu saytın ünvanı Cool Math Gamesdir.


Math Playground
Bu sayt 1-ci sinifdën 6-cı sinifdək şagirdlər üçün riyaziyyat oyunlarını təklif edir. Bu saytda ədədi, həndesə, alqebra, statistika, məntiq kimi müxtəlif mövzular üzrə oyunlar mövcuddur. Bu saytda həmçinin riyaziyyat testləri, məntiqi düşünmë mëşqlëri, riyaziyyat videoları vë dǝrslǝri dě tapmaq olar. Bu saytın ünvanı Math Playgrounddir.


Kitabxanada vë kitab dükanında riyaziat oyunları kitabları
Kitabxanada vë kitab dükanında riyaziat oyunları tapmaq üçün bëzi kitabları oxumaq mümkündür. Bu kitablar genellikle yaş qruplarına görě taksim edilmiş riyaziat oyunlarını tǝklif edir. Bu kitabların bëzilëri aşağıda göstërilib:


101 Riyazi Oyun
Bu kitab 5-10 yaşlı uşaqlar üçün riyaziyyat oyunlarını tǝklif edir. Bu kitabda 101 Ədǝdi oynu, həndesə oynu, məntiqi düşünmə oynu və daha bir çox riyaziyyat oynu mövcuddur. Bu kitabda həmçinin riyaziyyat oyunlarının qaydaları, lazım olan alətləri və nümunələri də verilir. Bu kitabın müəllifi Ziya Burak Bakır, nəşriyyatı ise Timaş Yayınlarıdır.


Riyaziyyat Oyunları: 5-10 Yaşlı Uşaqlar Üçün
Bu kitab 5-10 yaşlı uşaqlar üçün riyaziyyat oyunlarını təklif edir. Bu kitabda 50-dən çox riyaziyyat oynu, bulmaca, məntiq testi və daha bir çox riyaziyyat fəaliyyəti mövcuddur. Bu kitabda həmçinin riyaziyyat oyunlarının qaydaları, lazım olan alətləri və nümunələri də verilir. Bu kitabın müəllifi Terry Stickels, tərcüməçisi ise Ayşe Şahin, nəşriyyatı isə Tübitak Yayınlarıdır.


Riyaziyyat Oyunları: 10-14 Yaşlı Gənclər Üçün
Bu kitab 10-14 yaşlı gənclər üçün riyaziyyat oyunlarını tǝklif edir. Bu kitabda 50-dǝn çox riyaziyyat oynu, bulmaca, mǝntiq testi vë daha bir çox riyaziyyat fǝaliyyǝti mövcuddur. Bu kitabda hǝmçinin riyaziyyat oyunlarının qaydaları, lazım olan alǝtlǝri vë nümunǝlǝri dě verilir. Bu kitabın müǝllifi Terry Stickels, tǝrcümǝçisi isě Ayşe Şahin, nǝşriyyatı isě Tübitak Yayınlarıdır.


Öz riyaziyyat oyunlarınızı yaratmaq üçün proqramlar vë alǝtlǝr
Öz riyaziyyat oyunlarınızı yaratmaq üçün bëzi proqramlar vë alǝtlǝrdën istifadë etměk mümkündür. Bu proqramlar vë alǝtlǝr genellikle sadě vë istifaděsi asan olanlardır. Bu proqramlar vë alǝtlǝrdën bëzilëri aşağıda göstërilib:


Scratch
Bu proqram öz riyaziyyat oyunlarınızı yaratmaq üçün istifadě edilě bilir. Bu proqramda blok bazlı kodlama ilǝ öz riyaziat oyunlarınızı dizayn ede bilersiniz. Bu proqramda hǝmçinin hazır olan riyaziat oyunlarını da görüb, onlardan ilham ala bilersiniz. Bu proqramın ünvanı Scratchdir.


Kahoot!
Bu proqram öz riyaziyyat oyunlarınızı yaratmaq üçün istifadě edilě bilir. Bu proqramda interaktiv vë Əylenceli riyaziat testlëri yarada bilersiniz. Bu proqramda hǝmçinin hazır olan riyaziat testlërini dě görüb, onlardan istifadě ede bilersiniz. Bu proqramın ünvanı Kahoot!dir.


Wordwall


Bu proqram öz riyaziyyat oyunlarınızı yaratmaq üçün istifadə edilə bilir. Bu proqramda interaktiv və əylenceli riyaziyyat fəaliyyətləri yarada bilersiniz. Bu proqramda həmçinin hazır olan riyaziyyat fəaliyyətlərini də görüb, onlardan istifadə edə bilersiniz. Bu proqramın ünvanı Wordwalldir.


Bunlarla yanaşı, öz riyaziyyat oyunlarınızı yaratmaq üçün kəğız, qələm, karton, makas, yapışqan, rulon, şaşka, zar, kart və s. kimi sadə alətlərdən də istifadə edə bilersiniz. Bu alətlərlə öz riyaziyyat oyunlarınızı dizayn edib, qaydalarını yazıb, dostlarınızla və ya ailənizlə birlikdə oynaya bilersiniz.


Xülasǝ
Riyaziyyat oyunları, riyazi anlayış, məntiq, yaradıcılıq vë problemlëri hëll etmë bacariğini artırmaq üçün Əylenceli vë maraqlı bir yoldur. Riyaziyyat oyunları seçmǝk vë oynamak üçün yaşa, bacarığa vë marağa uyğun olanları seçmǝli, tǝdris, tǝkrar vë Əylencǝ üçün istifadǝ etmǝli, valideynlër, müǝllimlër vë şagirdlër arasında paylaşmalıyıq. Riyaziyyat oyunları tapmaq vë yaratmaq üçün isě internetdë riyaziat oyunları saytları, kitabxanada vë kitab dükanında riyaziat oyunları kitabları vë öz riyaziat oyunlarımızı yaratmaq üçün proqramlar vë alǝtlǝrdën istifadě etmǝliyik. Riyaziyyat oyunları ilǝ riyaziatı daha yaxşı öyrěnmǝk vë daha çox zövq almaq mümkündür.


FAQ
 • Riyaziyyat oyunları nǝdir?Riyaziyyat oyunları, riyazinin müxtelif sahelerini öyrětmek ve pekiştirmek üçün farklı formatlarda hazirlanmiş Əylenceli vë maraqlı faliyyetlerdir.


 • Riyaziyyat oyunları nǝ üçün vacibdir?Riyaziyyat oyunları, riyazi anlayış, mǝntiq, yaradıcılıq vë problemleri hëll etmë bacariğini artırmaq üçün vacibdir. Riyaziyyat oyunları ilǝ şagirdlër riyazinin müxtelif mövzularını daha canlı, daha anlaşıqlı vë daha ulaşıqlı öyrěnir.


 • Riyaziyyat oyunları necë seçmǝli?Riyaziyyat oyunları seçmǝk üçün yaşa, bacarığa vë marağa uyğun olanları seçmǝliyik. Yaşa uyğun olmayan riyaziat oyunları şagirdlere çox asan vë ya çox çetin gëlǝ bilir. Bacarığa uyğun olmayan riyaziat oyunları isě şagirdlere çox asan vë ya çox çetin gëlǝ bilir. Marağa uyğun olmayan riy iyaziat oyunları isě şagirdlere maraqsız vë sıxıcı gələ bilir.


 • Riyaziyyat oyunları necë oynamalı?Riyaziyyat oyunları oynamak üçün tədris, təkrar və əyləncə üçün istifadə etməliyik. Tədris üçün riyaziyyat oyunları ilə riyazinin müxtelif mövzularını tədris etmək, təkrar üçün riyaziyyat oyunları ilə riyazinin müxtelif mövzularını təkrar etmək, əyləncə üçün isə riyaziyyat oyunları ilə riyaziatdan zövq almaq mümkündür.


 • Riyaziyyat oyunları harada tapmaq olar?Riyaziyyat oyunları tapmaq üçün internetdə riyaziyyat oyunları saytları, kitabxanada və kitab dükanında riyaziyyat oyunları kitabları və öz riyaziyyat oyunlarımızı yaratmaq üçün proqramlar və alətlərdən istifadə etmək olar. Bu maddelerin hər biri haqqında maddi ilikdikdikdikdikdikdikdikdikdikdikdikdikdikdikdikdikdikdikdikdikdikdikdikdiyimizda daha ətraflı məlumat verilmişdir.


 • Riyaziyyat oyunları necë yaratmaq olar?Riyaziyyat oyunları yaratmaq üçün öz riyazi fikirlərimizi, maraqlarımızı və yaradıcılığımızı istifadə etmək olar. Riyaziyyat oyunları yaratmaq üçün proqramlar vë alǝtlǝrdën istifadě etmǝk mümkündür. Bu proqramlar vë alǝtlǝr genellikle sadě vë istifaděsi asan olanlardır. Bu proqramlar vë alǝtlǝrdën bëzilëri Scratch, Kahoot!, Wordwall kimi proqramlardır. Riyaziyyat oyunları yaratmaq üçün kǝğız, qǝlǝm, karton, makas, yapışqan, rulon, şaşka, zar, kart vë s. kimi sadě alǝtlǝrdën dě istifadě edǝ bilersiniz.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page